Chest computed tomography semi-quantitative pleural effusion and pulmonary consolidation are early predictors of acute pancreatitis severity

Rong Peng, Ling Zhang, Ze-Ming Zhang, Zhi-Qing Wang, Guang-Yu Liu, Xiao-Ming Zhang