The value of quantified plaque analysis by dual-source coronary CT angiography to detect vulnerable plaques: a comparison study with intravascular ultrasound

Mingyuan Yuan, Hao Wu, Rongxian Li, Mengmeng Yu, Xu Dai, Jiayin Zhang