The effect of ApoE ε 4 on clinical and structural MRI markers in prodromal Alzheimer’s disease

Chunhua Zhang, Min Kong, Hongchun Wei, Hua Zhang, Guozhao Ma, Maowen Ba, for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative